Βουρδών [Bourdon Louis Pierre Marie]
Στοιχεια ἀριθμητικῆς (Βουρδῶνος)
-
Ιωάννης Καρανδηνός
Βιέννη 1828
1 τόμος, σ. 516, 18 χ 11 cm
-
Αντωνίου Αυκούλου (Anton v. Haykul),
ελληνικά

Στοιχεῖα ἀριθμητικῆς ὑπὸ τοῦ κυρίου Βουρδῶνος ιππέως τῆς βασιλικῆς τάξεως, τοῦ τάγματος τῆς τιμῆς, επιθεωρητοῦ τῆς Ακαδημίας τῶν Παρισίων, δόκτορος τῶν Επιστημῶν κτλ. Πόνημα Ἐγκριθὲν ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιον. Μεταφρασθέντα ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ ἐκ τῆς τρίτης ἐκδόσεως ὑπὸ τοῦ Δόκτορος Ιωάννου Καρανδηνοῦ Κεφαλληνὸς, Ἐφόρον τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας, Δεκάνου τῆς Σχολῆς τῆς Φιλοσοφίας, καὶ Προφέσσορος τῶν Μαθηματικῶν Ἐπιστημῶν. Ἐν Βιέννῃ τῆς Αὐστρίας. 1828. Ἐκ τῆς τυπογραφίας Ἀντωνίου Αὑκούλου. (Anton v. Haykul).

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm