Ιωάννης Κουντούρης
Στοιχεῖα Ἀριθμητικῆς (Κουντούρη)
-
-
Κέρκυρα 1841
1 τόμος, σ. 175, 22 χ 14.5 cm
-
Τυπογραφία της Κυβερνήσεως
ελληνικά

Στοιχεῖα Ἀριθμητικῆς, ὑπὸ Ἰωάννου Κουντούρη, Καθηγητοῦ τῶν Μαθηματικῶν. Ἐγκριθέντα παρὰ τῆς ἐπιτροπῆς τῆς δημοσίου παιδείας εἰς χρῆσιν τῶν σχολείων τοῦ Ἰονίου κράτους. Κέρκυραι, ἐκ τῆς Τυπογραφίας τῆς Κυβερνήσεως. 1841.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm