Χ. Βάφας
Συμπλήρωμα Ἀριθμητικῆς, τ. 4ος (Βάφα)
-
-
Αθήνα 1843
τόμος 4ος, σ. 160, 20 χ 12.5 cm
-
Γ. Βάφα
ελληνικά

Συμπλήρωμα Ἀριθμητικῆς. Πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητευόντων εἰς τὴν κατωτάτην τάξιν τῶν γυμνασίων. Ὑπὸ Χ. Βάφα. Σειρὰ στοιχειωδῶν μαθηματικῶν τόμος τέταρτος. Ἀθήνησιν ἐκ τῆς τυπογραφίας Γ. Βάφα 1843.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm