Μ. Α. Λαγράγγιος [Lagrange Joseph Louis de]
Ἀριθμητικὴ στοιχειώδης (Λαγραγγίου)
-
Δ. Δεσποτόπουλος
Ναύπλιο 1834
1 τόμος, σ. 182, 21 χ 13 cm
-
Κ. Αντωνιάδου
ελληνικά

Ἀριθμητικὴ στοιχειώδης ἐπηυξημένη μὲ προβλήματα. Ὑπὸ Μ. Α. Λαγραγγίου. Πρὸς χρῆσιν τῶν εἰς τὰ σχολεῖα διδασκομένων, καὶ τῶν γονέων οἵτινες μέλλουν νὰ διδάξουν τὰ τέκνα των τὴν καλὴν ἀγωγὴν. Καὶ γεωμετρία στοιχειώδης. Ὑπὸ Μ. Α. Λαγραγγίου. Διὰ τὴν αὐτὴν χρῆσιν. Μετάφρασις ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ ὑπὸ Δ. Δεσποτοπούλου. Ἐν Ναυπλίῳ ἐκ τῆς τυπογραφίας Ε. Α. Διευθυν. ὑπὸ Κ. Αντωνιάδου, 1834.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm