Γ. Κονδής
Στοιχειώδης Γεωμετρία (Κονδή)
-
-
Αθήνα 1842
1 τόμος, σ. 196, 20 χ 12 cm
-
Κ. Αντωνιάδου
ελληνικά

Στοιχειώδης Γεωμετρία πρὸς χρῆσιν τῶν τὰ ἐγκύκλια διδασκομένων μαθητῶν. Ὑπὸ Γ. Κονδῆ Καθηγητοῦ τῶν Μαθηματικῶν παρὰ τῷ Β. Γυμνασίῳ Ναυπλίας. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῆς τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου 1842.