Γ. Κονδής
Στοιχειώδης Γεωμετρία (Κονδή)
-
-
Αθήνα 1842
1 τόμος, σ. 196, 20 χ 12 cm
-
Κ. Αντωνιάδου
ελληνικά

Στοιχειώδης Γεωμετρία πρὸς χρῆσιν τῶν τὰ ἐγκύκλια διδασκομένων μαθητῶν. Ὑπὸ Γ. Κονδῆ Καθηγητοῦ τῶν Μαθηματικῶν παρὰ τῷ Β. Γυμνασίῳ Ναυπλίας. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῆς τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου 1842.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm