Χ. Βάφας
Μαθήματα στοιχειώδους ἀριθμητικῆς (Βάφα)
-
-
Αθήνα 1842
1 τόμος, σ. 204, 19 χ 12.5 cm
-
Γ. Βάφα
ελληνικά

Μαθήματα στοιχειώδους ἀριθμητικῆς συντεθέντα πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητευόντων εἰς τὰ Ἑλληνικὰ σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος. Ὑπὸ Χ. Βάφα. Ἀθήνησι ἐκ τῆς τυπογραφίας Γ. Βάφα 1842.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm