Χ. Βάφας
Συμπλήρωμα Ἀριθμητικῆς (Βάφα)
-
-
Αθήνα 1843
1 τόμος, σ. 160, 21 χ 13 cm
-
Γ. Βάφα
ελληνικά

Συμπλήρωμα Ἀριθμητικῆς. Πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητευόντων εἰς τὴν κατωτάτην τάξιν τῶν γυμνασίων. Ὑπὸ Χ. Βάφα. Ἀθήνησι ἐκ τῆς τυπογραφίας Γ. Βάφα 1843.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm