Σ. Μανάρης
Πραγματεία Ἀλγέβρας (Μανάρη)
-
-
Αθήνα 1847
τόμος Α, σ. 201, 20.5 χ 13 cm
-
Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως
ελληνικά

Πραγματεία Ἀλγέβρας. Συνταχθεῖσα μὲν ἐπὶ βάσει τῶν τοῦ Βουρδῶνος στοιχείων, συμπληρωθεῖσα δὲ καὶ ἐπὶ τὸ μεθοδικώτερον ἐπεξεργασθεῖσα ὑπὸ Σπυρίδωνος Μανάρη Καθηγητοῦ τῶν μαθηματικῶν ἐπιστημῶν. Τόμος Α΄. Στοιχεῖα Ἄλγεβρας. Ἐν Ἀθήναις τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως 1847.