Γ. Αθ. Γεράκης
Ἀριθμητικῆς ἐγχειρίδιον κατὰ τὸ σύστημα τοῦ Καρόλου Κοππῆ
-
-
Αθήνα 1855
1 τόμος, σ. 186, 20.5 x 14 cm
-
Σ. Κ. Βλαστού
ελληνικά

Ἀριθμητικῆς ἐγχειρίδιον, πρὸς χρῆσιν τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων μετὰ συλλογῆς ἀριθμητικῶν προβλημάτων κατὰ τὸ σύστημα τοῦ Καρόλου Κοππῆ. Ἐπεξεργασθὲν ὑπὸ Γ. Αθ. Γεράκη Γυμνασιάρχου. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ 1855.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm