Χ. Βάφας
Πρακτικὴ Ἀριθμητική (Βάφα)
-
-
Αθήνα 1845
1 τόμος, σ. 104, 20.5 x 13 cm
-
Χ. Βάφα
ελληνικά

Πρακτικὴ Ἀριθμητική. Πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητευόντων εἰς τὴν κατωτάτην τάξιν τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων τῆς Ἑλλάδος. Ὑπὸ Χ. Βάφα. Ἔκδοσις Δευτέρα ἐπηυξημένη καὶ ἐπιδιορθωμένη. Ἀθήνησιν ἐκ τῆς τυπογραφίας Χ. Βάφα, 1845.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm