Χ. Βάφας
Γεωμετρίας Στοιχειώδη Μαθήματα (Βάφα)
-
-
Αθήνα 1843
1 τόμος, σ. 92, 21 x 14 cm
-
Χ. Βάφα
ελληνικά

Γεωμετρίας Στοιχειώδη Μαθήματα. Πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητευόντων εἰς τὰ Ἑλληνικὰ σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος. Ὑπὸ Χ. Βάφα.  Ἀθήνησιν ἐκ τῆς τυπογραφίας Χ. Βάφα, 1843.