Αντώνιος Β. Δαμασκηνός
Στοιχειώδης Ἀριθμητική (Δαμασκηνού)
-
-
Αθήνα 1868
1 τόμος, σ. 190, 22.5 x 15 cm
-
Σ. Κ. Βλαστού
ελληνικά

Στοιχειώδης Ἀριθμητική. Πρὸς χρῆσιν τῶν ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς σχολείοις μαθητευόντων. Συνταχθεῖσα κατὰ τὸ ἐπίσημον πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως ὑπὸ Αντωνίου Β. Δαμασκηνοῦ Καθηγητοῦ. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ 1868.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm