Κωνσταντίνος Μ. Δούκας
Πρακτικὴ Ἀριθμητικὴ (Κ. Δούκας)
-
-
Βιέννη 1820
2 τόμοι, σ. 328, 20 x 12.5 cm
Ιωάννης Σνείρερ
Ιωάννου Σνείρερ
ελληνικά

Πρακτικὴ Ἀριθμητικὴ. Περιέχουσα τὰ τέσσερα Εἴδη τῆς Ἀριθμητικῆς ἔντε Ἀκεραίοις καὶ Κλασματικοῖς Ἀριθμοῖς μετὰ Κανόνων καὶ Ἐξηγήσεων· ἀκολούθως τὴν Ἅλυσον, καὶ ἑτέρους διαφόρους τοῦ ἐμπορίου Λογαριασμούς. Ἐρανισθεῖσα καὶ πλουτισθεῖσα ὑπὸ Κωνσταντίνου Μ. Δούκα τοῦ ἐκ Σιατίστης τῆς Μακεδονίας. Πρὸς κοινὴν χρῆσιν τῆς, τε Νεολαίας, καὶ τῶν εἰς τὸ ἐμπορικὸν Σύστημα ἐνασχολούμενων. Νῦν τὸ πρῶτον Τύποις ἐκδοθεῖσα διὰ Δαπάνης τοῦ Ἐκδότου, εἰς Τόμους δύω. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας τοῦ Ἰωάννου Σνεῖρερ, 1820.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm