Ιωάννης Ραπτάρχης
Ὁ ἔναστρος οὐρανὸς
Ιωάννης Ραπτάρχης
-
Κωνσταντινούπολη 1864
1 τόμος, σ. 151, 20 χ 14 cm
Γ. Ζαρίφης
Επταλόφου
ελληνικά

Ὁ ἔναστρος οὐρανὸς ἤτοι ἐγχειρίδιον πρακτικῆς ἀστρονομίας, συνταχθὲν ἐπὶ τῇ βάσει πολλῶν νεωτέρων συγγραμμάτων καὶ ἐκδοθὲν ὑπὸ Ἰωάννου Ραπτάρχου. Δαπάναις Γ. Ζαρίφη. Ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἑπταλόφου» 1864.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm