Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος
Φυσικὴ Πειραματική
Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος
-
Βιέννη 1812
1 τόμος, σ. 770, 20 x 13 cm
-
Λεοπόλδου Γρουνδ
ελληνικά

Φυσικὴ Πειραματικὴ Περιεκτικὴ τῶν Νεωτέρων Ἐφευρέσεων, Συγγραφεῖσα καὶ ἐκδοθεῖσα Ἑλληνιστὶ Χάριν τῶν ἀρχαρίων ὑπὸ τοῦ ἐν Βουκουρεστίοις ἀρχιδιδασκάλου Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου τοῦ Αἰγυπτίου. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας κατὰ τὸ τυπογραφεῖον Λεοπόλδου τοῦ Γρούνδ. 1812.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm