Ι. Π. Κ. (αρχικά)
Μαθήματα Φυσικῆς
-
-
Αθήνα 1848
1 τόμος, σ. 112, 14.5 x 11.5 cm
-
Σ. Κ. Βλαστού
ελληνικά

Σειρᾶ παιδικῆς βιβλιοθήκης. Μαθήματα Φυσικῆς. Ἐκδοθέντα κατὰ συνεπείαν Β. ἐγκρίσεως. Ὑπὸ τοῦ Ι.Π.Κ. Πρὸς χρῆσιν τῶν Δημοτικῶν Σχολείων. Ἔκδοσις Τρίτη. Ἐπαυξηθεῖσα μὲ πολλὰς προσθήκας. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ 1848.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm