Ε.Κ. Βρεουέρ
Κλεὶς ἐπιστημονική
-
Π. Ι. Κ. (αρχικά)
Σμύρνη 1857
1 τόμος, σ. 626, 18 χ 11 cm
-
Π. Μαρκόπουλου
ελληνικά

Κλεὶς ἐπιστημονικὴ ἤ τῶν καθημερινῶν φαινομένων ἐξήγησις ὑπὸ τοῦ Δος Ε. Κ. Βρεουέρος, κτλ. μεθερμηνευθεῖσα ἐκ τῆς β΄ ἐπιθεωρηθείσης ἐκδόσεως τῆς Γαλλικῆς εἰς τὴν ἡμετέραν γλῶσσαν ὑπὸ Π. Ι. Κ. Ἐν Σμύρνῃ ἐκ τοῦ τυπογραφείου Π. Μαρκοπούλου 1857.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm