-
Ὁ Ἀνταποκριτὴς Τεργεστίου
-
Ιωάννης Μαρμαροτούρης
Τεργέστη 1800
1 τόμος, σ. 325 και περιεχόμενα, 17 χ 10 cm
-
Καισαροβασιλική τυπογραφία των εξ Αρμενίας Πατέρων
ελληνικά - ιταλικά

Ὁ Ἀνταποκριτὴς Τεργεστίου, ἤτοι γραφαὶ διδακτικαὶ τοῦ ἐμπορίου, Δι’ ἐκείνους τοὺς νέους οἵ τινες ἐπιθυμῶσι νὰ ἐνασχολῶνται εἰς αὐτὸ, Μεταφρασθεῖσαι ἀπὸ τὴν ἰταλικὴν εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς ἁπλοελληνικὴν Διάλεκτον παρὰ Ἰωάννου Μαρμαροτούρη Ἀθηναίου. Ἐν Τεργεστίῳ 1800. Ἐν τῇ καισαροβασιλικῇ μετὰ προνομίας Τυπογραφίᾳ τῶν ἐξ Ἁρμενίας Πατέρων τῶν καὶ Μεχιταριστῶν.

Il corrispondente triestino, ovvero Lettere Istruttive per la gioventù bramosa di applicarsi al commercio, composted a un negoziante. In Trieste, 1800. Nella cesarean regia privilegiata Sramperia de’ Padri Armeni Mechitaristi.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm