Δημήτριος Ν. Δάρβαρης
Πρόχειρος Ἀριθμητική (Δάρβαρης)
-
-
Βιέννη 1803
1 τόμος, σ. 322, 18.5 χ 12.5 cm
Αυτάδελφοι Δάρβαρη
Γ. Βενδώτη
ελληνικά

Πρόχειρος Ἀριθμητικὴ διδάσκουσα ἀκριβῶς ὅλα τὰ εἴδη τοῦ λογαριασμοῦ ἐν τε Ἀκεραίοις καὶ Κλασματικοῖς Ἀριθμοῖς μετὰ τῶν διαφόρων Μεθόδων· ᾗ προσετέθη παράρτημα Περὶ τῶν εἰς τὴν ἐμπορίαν ἀνηκόντων λογαριασμῶν· ἐρανισθεῖσα ὑπὸ Δημητρίου Νικολάου τοῦ Δαρβάρεως τοῦ ἐκ Κλεισούρας τῆς Μακεδονίας εἰς κοινὴν χρῆσιν τῶν περὶ τὴν σπουδὴν καὶ ἐμπορίαν καταγινομένων τύποις δ’ ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ τῶν Κυρίων Αὐταδέλφων Δαρβάρεων. Ἐν Βιέννῃ τῆς Αοὐστρίας ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Γ. Βενδώτη. 1803.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm