-
Διδασκαλία Ἐντελὴς συστηματική ἁπάσης τῆς ἐμπορικῆς ἐπιστήμης
-
εκ γερμανικού πρωτοτύπου
Ιάσσιο 1817
1 τόμος, σ. 245, 21.5 x 15.5 cm
-
Ελληνικό Τυπογραφείο
ελληνικά

Διδασκαλία Ἐντελὴς συστηματική ἁπάσης τῆς ἐμπορικῆς ἐπιστήμης, Πρὸς Χρῆσιν τῶν Ἐμπόρων, Ἐξαιρέτως δὲ τῶν Ἐμπορικῶν Σχολείων. Ἐκ τοῦ Γερμανικοῦ πρωτοτύπου ἑρμηνευθεῖσα, Τύποις τε ἐκδοθεῖσα. Ἐν Ἰασσίῳ. Ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Τυπογραφείῳ 1817.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm