Νικόλαος Παπαδόπουλος
Ἑρμῆς ὁ Κερδῷος ἤτοι Ἐμπορικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία, τ. 1ος
Σπυρίδων Βλαντής
-
Βενετία 1815
τόμος 1ος, σ. 341, 22 χ 14 cm
Έλληνες μεγαλέμποροι της Κωνσταντινουπόλεως
Νικολάου Γλυκή
ελληνικά

Ἑρμῆς ὁ Κερδῷος ἤτοι Ἐμπορικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία συγγραφεῖσα παρὰ Νικολάου Παπαδοπούλου διὰ προτροπῆς καὶ δαπάνης τοῦ ἐν Κωνσταντινοπόλει τιμίου καὶ φιλογενοῦς ἐμπορικού συστήματος τῶν Ἑλλήνων μεγαλεμπόρων πρὸς χρήσιν καὶ ὠφέλειαν αὑτῶν καὶ τῶν ἁπανταχοῦ ὁμογενῶν. Ἐπιστασίᾳ καὶ διορθώσει Σ.Β. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1815.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm