Βεκκαρίας Καίσαρ [Beccaria Cesare]
Περὶ Ἁμαρτημάτων καὶ ποινῶν
-
Δ. Κοραής
Παρίσι 1802
1 τόμος, σ. 284, 20 χ 12 cm
[Μιχαήλ Ζωσιμάς - Αλέξανδρος Βασιλείου]
Baudelot et Eberhart
ελληνικά

Περὶ Ἁμαρτημάτων, καὶ ποινῶν, πολιτικῶς θεωρουμένων· Σύγγραμμα Καίσαρος Βεκκαρίου, Μεταφρασθὲν ἐκ τῆς Ἰταλικῆς γλώσσης, καὶ διὰ σημειώσεων ἐξηγηθὲν ὑπὸ Δ. Κοραῆ, Ἰατροῦ, καὶ μέλους τῆς ἐν Παρισίοις Ἑταιρείας τῶν Ἀνθρωποτηρητῶν. Ἐν Παρισίοις. De lImprimerie de Baudelot et Eberhart. 1802.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm