Κωνστάντιος (Αρχιμανδρίτης)
Ἀλεξάνδρεια / Drevniaia Aleksandria
-
-
Μόσχα 1803
1 τόμος, σ. 67 και χάρτες, 29 x 23 cm
Αυτάδελφοι Ζωσιμάδες
Γαρίου και Κομπανίας
ελληνικά - ρωσικά

ρχαία Ἀλεξάνδρεια. Περιγραφὴ τῆς πόλεως ταύτης ἐν τῇ κατὰ πάροδον περιηγήσσι τοῦ Κιαῖβο –Αικατερινό –Γραικικοῦ Μοναστιρίου Αρχιμανδρίτου Κονσταντίου, Καλλωπισθεῖσα μετ’ εἰκονογραφικῶν καὶ ἰχνογραφικῶν σχεδίων, Καὶ ἀνατεθεῖσα τῷ Ὑψηλοτάτῳ ὀνόματι Αὐτοκρατορικὴν ἐπιτροπήν καὶ συναίνεσιν. Ὑπὸ δὲ τῆς φιλογενοῦς προαιρέσεως καὶ φιλοτίμου δαπάνης τῶν ἐκ Τοῦ Ζωσιμᾶ εὐπατρίδων αὐταδέλφων, ἤδη τύποις ἐκδοθεῖσα. Δι’ Ἀδείας τοῦ τῆς Μόσκβας Πολιτεικοῦ Διοικήτωρος. Μόσκβα 1803. Ἐν τῇ Ἐλευθέρᾳ Τυπογραφίᾳ Γαρίου καὶ Κομπανίας.

Drevniaia Aleksandria Poutechestvie Kievo - Ekaterino - Gretcheskago Monastiria Arkhimandrita Konstantina. Oukrachennaia rissounkami i planami, izdana v svet i posviachena vyssotchaiechemau Imeni po Monapemy Soizvoleniou. C dorvoleniia Moscovskajo Gragdanskago Gouvernatora Moscva, 1803. V volnoi Tipografia Garia i Kompanii.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm