Αδάμ Ζοιρνικάβιος Βορουσσός [Adam Zoernickau]
Πραγματεῖαι Θεολογικαί, τ. 2ος
-
-
Αγία Πετρούπολη 1797
τόμος 2ος, σ. 752, 37 x 23 cm
-
Αυτοκρατορική Ακαδημία των Επιστημών
ελληνικά

Ἀδὰμ Ζοιρνικαβίου Αἱ λοιπαὶ δώδεκα τῶν ΙΘ΄ πραγματειῶν τῶν περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκ μόνον τοῦ Πατρός. Καὶ Μάρκου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ Κεφάλαια Συλλογιστικὰ Πεντήκοντα καὶ ἑπτὰ πρὸς Λατίνους. Καὶ Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλέως Πρὸς Σωφρόνιον Ποκζάσκι Ῥέκτορα τῆς ἐν Κιαιβίῳ Σχολῆς, καὶ ἐν Γιασίῳ τῆς Μολδαβίας Ἡγουμενεύσαντα, Ἀπάντησις. Τόμος Β΄. Ἐν τῷ Τυπογραφείῳ τῆς ἐν Πετρουπόλει Αὐτοκρατορικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν. Ἐν Ἔτει 1797.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm