Αδάμ Ζοιρνικάβιος Βορουσσός [Adam Zoernickau]
Πραγματεῖαι Θεολογικαί, τ. 1ος
-
-
Αγία Πετρούπολη 1797
τόμος 1ος, σ. 525, 37 x 23 cm
-
Αυτοκρατορική Ακαδημία των Επιστημών
ελληνικά

Ἀδὰμ Ζοιρνικαβίου Βορουσσοῦ Περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκ μόνον τοῦ Πατρός. Πραγματεῖαι Θεολογικαὶ ἐννέα καὶ δέκα. Ἐκ τῆς Λατινίδος φωνῆς μεταφρασθεῖσαι, καὶ τισιν ἐπισημειώσεσι διαπυκαθεῖσαι. Καὶ Μάρκου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ Κεφάλαια Συλλογιστικὰ Πεντήκοντα ἑπτὰ πρὸς Λατίνους, ἄχρι τοῦ νῦν Ἀνέκδοτα. Καὶ Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλέως Ἀπάντησις πρὸς Σωφρόνιον Ποκζάσκι, Ῥέκτορα τῆς ἐν Κιαιβίῳ Σχολῆς, τὸν ἐν Γιασίῳ τῆς Μολδαβίας Ἡγούμενον χρηματίσαντα. Τόμος Α΄. Περιέχων τὰς ἑπτὰ πρώτας τῶν εἰρημένων Πραγματειῶν. Ἐν τῷ Τυπογραφείῳ τῆς ἐν Πετρουπόλει Αὐτοκρατορικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν. Ἐν Ἔτει 1797.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm