Χαράλαμπος Βουλόδημος
Δοκίμιον περὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων, τ. 2ος
Ε. Βουτζινάς
-
Αθήνα 1903
τόμος 2ος, σ. 657, 23 x 16 cm
-
Π. Λ. Σακελλαρίου
ελληνικά

Δοκίμιον περὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων. Κατὰ τὰς πηγὰς καὶ τὰ δοκιμώτερα τῶν βοηθημάτων ἐκπονηθὲν ὑπὸ Χαραλάμπους Ι. Βουλοδήμου διδασκάλου τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων. Ἐκδίδοντος Εμμανουὴλ Γ. Βουτζινᾶ, Τόμος Β΄. Ἐν Ἀθήναις τύποις Π. Λ. Σακελλαρίου 1903.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm