Χαράλαμπος Βουλόδημος
Δοκίμιον περὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων, τ. 1ος
Ε. Βουτζινάς
-
Οδησσός 1875
τόμος 1ος, σ. 542, 23 x 16 cm
-
Λ. Νίτσε
ελληνικά

Δοκίμιον περὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων. Kατὰ τὰς πηγὰς καὶ τὰ δοκιμώτερα τῶν βοηθημάτων ἐκπονηθὲν ὑπὸ Χαραλάμπους Ι. Βουλοδήμου διδασκάλου τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων. Ἐκδίδοντος Εμμανουὴλ Γ. Βουτζινᾶ. Τόμος Α΄. Ἐν Ὀδησσῷ. Τύποις Λ. Νίτσε. 1875.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm