Αμπουλφέδα Ισμαήλ [Abül-Fida]
Ἐκ τῶν γεωγραφικών πινάκων περιγραφή
-
Δημήτριος Αλεξανδρίδης
Βιέννη 1807
1 τόμος, σ. 291, 20 χ 12 cm
Αυτάδελφοι Ζωσιμάδες
Αντωνίου Σχμιδίου
ελληνικά - αραβικά

Αμπουλφέδα Ισμαήλ Βασιλέως Απαμείας Ἐκ τῶν γεωγραφικών πινάκων περιγραφὴ Χορασμίας, Μαουαραλνάχρης ἤτοι τῶν πέραν τοῦ ποταμοῦ Ὤξου τόπων, Ἀραβίας, Αιγύπτου, Περσίδος ἔτι δὲ τῆς Περσικῆς και Ερυθρᾶς θαλάσσης, Mεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ πρωτοτύπου τῆς Ἀραβικῆς διαλέκτου κατὰ τὸν ἐν τῇ Καισαροβασιλικῇ τῆς Βιέννης βιβλιοθήκῃ κώδηκα, μετά τινων ὑποσημειώσεων, ὑπό Δημητρίου Αλεξανδρίδου ἰατροῦ, τοῦ ἐκ Τυρνάβου τῆς Θετταλίας, και μέλους ἀντεπιστέλλοντος τῶν ἐν Ἰένῃ Ἑταιρειῶν, τῆς τε Ὀρυκτολογικῆς καὶ τῆς Φυσικῆς. Ἀξιώσει καὶ φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν φιλογενεστάτων ἀδελφῶν κυρίων Ζωσιμάδων Α. Ν. Ζ. και Μ, ἐν Βιέννῃ τῆς Αὐστρίας, Ἐκ τῆς τυπογραφίας Αντωνίου Σχμιδίου, 1807.