-
Συλλογῆς τῶν ἐν ἐπιτομῇ τοῖς πάλαι Γεωγραφηθέντων, τ. 2ος
[Στέφανος Οικονόμου]
-
Βιέννη 1808
τόμος 2ος, σ. 530, 20 χ 12 cm
Αδελφοί Ζωσιμάδες
[Αντωνίου Σχμιδίου]
ελληνικά

Συλλογῆς τῶν ἐν ἐπιτομῇ τοῖς πάλαι Γεωγραφηθέντων, τύποις ἐκδοθέντων φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν ἐξ Ἰωαννίνων φιλογενεστάτων ἀδελφῶν Ζωσιμάδων χάριν τῶν τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας ἐφιεμένων Ἑλλήνων. Τόμος Δεύτερος. Περιέχων Διονυσίου Οἰκουμένης Περιήγησιν μετὰ τῶν παρεκβολῶν τοῦ Εὐσταθίου· Ἀνωνύμου Περίπλουν Εὐξείνου Πόντου· Πτολεμαίου Κανόνα ἐπισήμων πόλεων, Ἀραβίαν καὶ τῶν Ἀστερισμῶν ἔκθεσιν· Ἀνωνύμου παράφρασιν εἰς τὴν Διονυσίου περιήγησιν· Παρεκβολάς τινας εἰς τὴν αὐτὴν Περιήγησιν· καὶ Ἀποσπασμάτιά τινα Γεωγραφικά. Τούτοις προσετέθη Ἀμπουλφέδα Ἀποσπάσματα Γεωγραφικά. Ἐν Βιέννῃ τῆς Αὐστρίας 1808.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm