-
Συλλογῆς τῶν ἐν ἐπιτομῇ τοῖς πάλαι Γεωγραφηθέντων, τ. 1ος
[Στέφανος Οικονόμου]
-
Βιέννη 1807
τόμος 1ος, σ. 812, 20 χ 12 cm
Αδελφοί Ζωσιμάδες
Σχραιμβλ
ελληνικά

Συλλογῆς τῶν ἐν ἐπιτομῇ τοῖς πάλαι Γεωγραφηθέντων τύποις ἐκδοθέντων φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν ἐξ Ἰωαννίνων φιλογενεστάτων ἀδελφῶν Ζωσιμάδων χάριν τῶν τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας ἐφιεμένων Ἑλλήνων. Τόμος Πρῶτος. Περιέχων Σκύλακος καὶ Ἀνωνύμου τινὸς περίπλους· Ἀγαθημέρου Γεωγραφίας Βιβλία Β΄. Ἀγαθαρχίδου, Ἄννωνος, Ἀρρριανοῦ, Νεάρχου, Μαρκιανοῦ, περίπλους· τεμάχιά τινα Μενίππου καὶ Ἀρτεμιδώρου· Δικαιάρχου Βίον Ἑλλάδος καὶ Ἀναγραφὴν τοῦ Πηλίου ὄρους· Ἰσιδώρου Σταθμοὺς Παρθικούς· Σκύμνου Περιήγησιν· Πλουτάρχου περὶ ποταμῶν, καὶ τὴν ἐπιτομὴν τῶν Στράβωνι Γεωγραφουμένων. Ἐν Βιέννῃ τῆς Αὐστρίας ἐκ τῆς Σχραιμβλικῆς Τυπογραφίας Α Ω Ζ.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm