Νικηφόρος Θεοτόκης (Αρχιεπίσκοπος)
Στοιχεῖα Γεωγραφίας
Ιωνάς εκ Μονής Κλήμεντος Ολύμπου
-
Βιέννη 1804
1 τόμος, σ. 245, 20 χ 13 cm
Αυτάδελφοι Ζωσιμάδες
Γεωργίου Βεντώτη
ελληνικά

Στοιχεῖα Γεωγραφίας ἐρανισθέντα ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Νικηφόρου τοῦ Θεοτόκου πλείστοις δὲ Σημειώμασι καὶ Σχήμασι πλουτισθέντα ὑπὸ Ἀνθίμου Γαζῆ νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα, φιλοτίμῳ Δαπάνῃ τῶν Αὐταδέλφων Κυρίων Ζωσιμάδων ἵνα διανέμωνται δωρεὰν εἰς χρῆσιν τῶν Ἑλληνικῶν Φροντιστηρίων. Ἐπιστασίᾳ Ἰωνᾷ τοῦ ἐκ Μονῆς Κλήμεντος τῆς ἐν Ὀλύμπῳ. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ἐν τῇ τυπογραφίᾳ Γ. Βεντώτῃ. 1804.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm