-
Νέα Μεθοδικὴ Γεωγραφία, τ. 2ος
-
Μ. Παλαιολόγος - Δ. Θεμελιάδης
Οδησσός 1834
τόμος 2ος, σ. 199, 22 x 11.5 cm
-
Ελλήνων Εμπόρων Σχολείο
ελληνικά

Νέα Μεθοδικὴ Γεωγραφία, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ ὑπὸ Μ. Παλαιολόγου καὶ Δ. Θεμελιάδου, Τόμος Δεύτερος περιέχων τὸ Δεύτερον καὶ τὸ Τρίτον Μέρος. Ἐν Ὀδησσῷ ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Ἑλληνοεμπορικοῦ Σχολείου 1834.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm