Αδάμ Χρ. Γάσπαρης [Gaspari Adam Chr]
Εἰσαγωγὴ γενικὴ τῆς γεωγραφίας
Αφοι Καπετανάκη
Αφοι Καπετανάκη
Βιέννη 1816
τόμος 1ος, σ. 415, 18.5 x 11 cm
-
Ιωαννου Σνειρερ
ελληνικά

Εἰσαγωγὴ γενικὴ τῆς γεωγραφίας. Εἰς τὴν πλήρη τῆς γῆς γνῶσιν Συντεθεῖσα μὲν Γερμανιστὶ ὑπὸ Αδαμ Χ. τοῦ Γασπάρεως Ἐξελληνισθεῖσα δὲ καὶ ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τῶν Αδελφῶν Καπετανάκη. Τόμος Α΄. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας κατὰ τὴν Τυπογραφίαν Ιωάννου Σνεῖρερ 1816.