Αριστείδης Σπαθάκης
Παιδαγωγική
-
-
Αθήνα 1894
1 τόμος, σ. 272, 20.5 x 13.5 cm
-
Ανέστη Κωνσταντινίδου
ελληνικά

Παιδαγωγική περιλαμβάνουσα συνοπτικῶς ἱστορίαν τῆς παιδαγωγικῆς, ψυχολογίαν, λογικὴν, γενικὴν παιδαγωγικὴν καὶ διδακτικήν. Πρὸς χρῆσιν τῶν διδασκαλείων ἀμφοτέρων τῶν φύλων ὑπὸ Αριστείδου Σπαθάκη Διδάκτορος τῆς Φιλοσοφίας καὶ καθηγητοῦ ἐν τῇ Ῥιζαρείῳ Σχολῇ καὶ τῷ Ἀρσακείῳ Παρθεναγωγείῳ, ἐγκριθεῖσα ἐν τῷ διαγωνισμῷ τῶν διδακτικῶν βιβλίων κατὰ τὸν ΒΡΛ΄ νόμον. Ἔκδοσις τετάρτη. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου 1894.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm