Αθανάσιος Σταγειρίτης
Ὠγυγία ἤ Ἀρχαιολογία, τ. 2ος
-
-
Βιέννη 1815
τόμος 2ος, σ. 534, 19 χ 12 cm
-
Ιωάννη Τσβεκίου
ελληνικά

Ὠγυγία ἤ Ἀρχαιολογία. Περιέχουσα τῶν Ἀρχαιοτάτων Ἐθνῶν, ἤ τῶν δύο Πρώτων Αἰώνων τοῦ Ἀδήλου καὶ Ἡρωϊκοῦ, τὴν Ἱστορίαν, τὰς Κοσμογονίας, Θεογονίας, τὴν ἀρχὴν καὶ πρόοδον τῆς Εἰδωλολατρείας, καὶ πάσης Κτιστολατρείας, τὰς Ἱεροπραξίας, Ἱεροσκοπίας, Μυθολογίαν πληρεστάτην τῶν Θεῶν καὶ Ἡρώων κατὰ γεγεαλογίαν, σαφηνιζομένην διὰ τῆς Ἱστορίας καὶ Ἀλληγορίας, τὰς Τελετὰς, τοὺς Ἀγῶνας, τὰ Μαντεῖα, καὶ πάντα τὰ συμβεβηκότα καὶ Ἔθιμα, πρὸς γνῶσιν τῆς Ἀρχαιολογίας, καὶ κατάληψιν τῶν Ποιητῶν καὶ Συγγραφέων, συνταχθεῖσα ὑπὸ Ἀθανασίου Σταγειρίτου. Καθηγητοῦ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ἐν τῇ ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας Καισαροβασιλικῇ Ἀκαδημίᾳ τῶν Ἀνατολικῶν γλωσσῶν. Τόμος Δεύτερος. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Ἰωαν. Βαιθ. Τσβεκίου. 1815.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm