Αλέξανδρος Στούρζας
Ἀλληγορίαι καὶ Μύθοι
-
-
Οδησσός 1834
1 τόμος, σ. 49, 22 x 13.5 cm
-
Σχολείο Ελλήνων Εμπόρων
ελληνικά

Ἀλληγορίαι καὶ Μύθοι. Πρὸς χρῆσιν τῆς τῶν Ἑλλήνων νεολαίας. Ποίημα Ἀλεξάνδρου Στούρζα. Ἐν Ὀδησσῷ. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ τῶν Ἑλλήνων Ἐμπόρων Σχολείου 1834.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm