Ευγένιος Βούλγαρης
Ἑκατονταετηρὶς τῶν ἀπὸ Χριστοῦ Σωτῆρος Ἐνανθρωπήσαντος
-
-
[Λειψία] 1805
1 τόμος, σ. 246.
Αυτάδελφοι Ζωσιμάδες
Βράιτκοπφ καί Έρτελ
ελληνικά

Ἑκατονταετηρὶς τῶν ἀπὸ Χριστοῦ Σωτῆρος Ἐνανθρωπήσαντος ἡ πρώτη κατὰ χρονικὴν πρόοδον ἐν ἐπιτομῇ ἐκτεθεῖσα, παρὰ του Σοφοπανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως εἰς τὴν Μιξοσόλικον Διάλεκτον. Καὶ τύποις ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τῆς αὐταδελφότητος τῶν Ζωσιμάδων Α. καὶ Ν. καὶ Ζ. καὶ Μ. επὶ το διανεμηθῆναι δωρεὰν τοῖς εὐσεβέσι και φιλοχρίστοις Χριστιανοῖς.Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ Βράιτκοπφ καὶ Ἕρτελ 1805.