Φραγκίσκος Σοάυϊος [Fr. Soave]
Ἱστορία τοῦ Ἑβραϊκοῦ Λαοῦ
-
Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος
Οδησσός 1831
1 τόμος, σ. 439, 22.5 x 12 cm
Ελληνικό Εμπορικό Σχολείο
Ελλήνων Εμπόρων Σχολείο
ελληνικά

Ἱστορία τοῦ Ἑβραϊκοῦ Λαοῦ κατ’ ἐπιτομὴν Συγγραφεῖσα ὑπὸ τοῦ Σοφοῦ Διδασκάλου Φραγκίσκου Σοαυίου. Καὶ μεταφρασθεῖσα ἐκ τῆς Ἰταλικῆς, εἰς τὴν Ὁμιλουμένην Γραικικὴν γλώσσαν ὑπὸ Κωνσταντ. Βαρδαλάχου πρὸς χρῆσιν τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων. Ἐκδοθεῖσα δὲ Δαπάνῃ τοῦ ἐνταῦθα Ἑλληνικοῦ Ἐμπορικοῦ Σχολείου. Ἐν Ὀδησσῷ, ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ τῶν Ἑλλήνων Ἐμπόρων Σχολείου 1831.