Γεώργιος Σακελλάριος
Ἀρχαιολογία Συνοπτικὴ τῶν Ἑλλήνων
Πολυζώης Λαμπανιτζιώτης
-
Βιέννη 1796
Τόμος 1, σ. 225, 17.5 χ 10.5 cm
Πολυζώης Λαμπανιτζιώτης
Βεντώτη
ελληνική

Ἀρχαιολογία Συνοπτικὴ ταῶν Ἑλλήνων. Περιέχουσα τὰς δογματικὰς, πολιτικὰς καὶ πολεμικὰς τάξεις, ἅμα δὲ καὶ τὰ ἤθη αὐτῶν, καὶ ἄλλα πλεῖστα ἀξιόλογα ὡς ἐν τῷ πίνακι φαίνεται. Ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων συγγραφέων παρὰ Γεωργίου Κωνσταντίνου Σακελλαρίου τοῦ ἐκ Κοζάνης. Τύποις ἐκδοθεῖσα. Εἰς τὴν ἁπλὴν ἡμῶν διάλεκτον, πρὸς κοινὴν ὠφέλειαν διὰ Δαπάνης καὶ ἀκριβοῦς Ἐπιμελείας Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Καὶ προσφωνηθεῖσα Τῷ πανευγενεστάτῳ Ἄρχοντι Μεγάλῳ Μπάνω Κυρίῳ Κυρίῳ Ἀλεξάνδρῳ Χαντζαρῇ. 1796 Βιέννῃ. Ἐν τῇ Ἑλλην. Τυπογρ. Γεωρ. Βεντώτη.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm