Γρηγόριος Παλιουρίτης
Ἀρχαιολογία ἑλληνική
Σ.Β. (αρχικά)
-
Βενετία 1815
τόμος 1ος, σ. 256, 19 x 12 cm
-
Νικολάου Γλυκή
ελληνικά

Ἀρχαιολογία ἑλληνική : ἤτοι φιλολογικὴ ἱστορία περιέχουσα τοὺς νόμους, τὴν πολιτείαν, τὰ ἔθιμα τῆς θρησκείας, τῶν ἑορτῶν, τῶν γάμων, καὶ ἐπικηδείων, τὰ δημόσια, καὶ τὰ κατὰ μέρος παιγνίδια τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων, ἐξαιρέτως δὲ τῶν Ἀθηναίων. Συνερανισθεῖσα ἐκ διαφόρων συγγραφέων παρὰ Γρηγορίου ἱερομονάχου Παλιουρίτου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων διδασκάλου τοῦ ἐν Λιβόρνῳ Ἑλληνομουσείου, τὸν γ' τόμον ἀποπληρούσα τῆς αὐτοῦ ἑλληνικῆς ἱστορίας. ἐπιστασίᾳ και διορθώσει Σ. Β, τ. 1. Ἐν Βενετίᾳ: Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεί τῷ ἐξ Ἰωαννίνων, 1815.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm