Κωνσταντίνος Σχινάς
Ἱστορία τῶν Ἀρχαίων Ἐθνῶν
-
-
Αθήνα 1845
1 τόμος, σ. 402, 22 x 14.5 cm
-
Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως
ελληνικά

Ἱστορία τῶν Ἀρχαίων Ἐθνῶν. Συνταχθεῖσα ἐν τρισὶ βιβλίοις ὑπὸ Κωνσταντίνου Δ. Σχινᾶ. Βιβλίον πρῶτον περιέχον τὰ Ασιανὰ καὶ Λιβυκὰ. Ἀθήνησιν, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Μνημοσύνης Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως ᾼΩΜΕ.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm