Αθανάσιος Σταγειρίτης
Τρόπαιον Ἑλληνικόν
-
-
Βιέννη 1818
1 τόμος, σ. 284, 19 x 11 cm
-
Ιωάννη Βαρθ. Τσβεκίου
ελληνικά

Τρόπαιον Ἑλληνικόν ἤ Πρῶτος πόλεμος Ἑλλήνων καὶ Περσῶν, καὶ θρίαμβος τῶν Ἑλλήνων, συλλεχθεὶς, καὶ συνταχθεὶς εἰς τὴν ἁπλουστέραν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν ὑπὸ Ἀθανασίου Σταγειρίτου, Καθηγητοῦ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ἐν τῇ Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας Καισαροβασιλικῇ Ἀκαδημίᾳ τῶν Ἀνατολικῶν γλωσσῶν. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Ἰωάνν. Βαρθ. Τσβεκίου. 1818.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm