-
Ἱστορία τῆς παλαιᾶς Ἑλλάδος
Χ. Ν. Χαβιαράς
Χ. Ν. Χαβιαράς
Βιέννη 1836
1 τόμος, 20 χ 11 cm
Χ. Ν. Χαβιαράς
Αντωνίου Βέκκου (πρότερον Αυκούλου)
ελληνικά

Ἱστορία τῆς παλαιᾶς Ἑλλάδος. Μετὰ συνοπτικῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιολογίας ἐκ τῆς γερμανικῆς εἰς τὴν καθομιλουμένην γλῶσσαν τῶν Ἑλλήνων πρὸς χρῆσιν τῶν σπουδαζόντων νέων μεταφρασθεῖσα παρὰ Ιωάννου Χ. Ν. Χαβιαρᾶ. Ἐν Βιέννῃ τῆς Αὐστρίας. Δαπάνῃ καὶ ἐπιστασίᾳ τοῦ μεταφραστοῦ. Ἐκ τῆς τυπογραφίας Ἀντωνίου Βέκκου (πρότερον Αὐκούλου). ΑΩΛΣΤ'.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm