Δ. Πανταζής
Σύνοψις Ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος (Πανταζή)
-
-
Αθήνα 1870
1 τόμος, σ. 168, 16 x 10 cm
Γ. Σεϊτανίδης
Αντώνιος Λαμπρινίδης
ελληνικά

Σύνοψις Ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν νεωτάτων (1820), ὑπὸ Δ. Πανταζῆ (Ἐκ τῆς ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ συνταχθείσης καὶ ἐκδοθείσης καὶ ὑπὸ τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως Ὑπουργείου ἐγκριθείσης Γενικῆς Ἱστορίας). Ἔκδοσις Νεωτάτη. Ἐπιδιορθωμένη, ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπεξειργασμένη καὶ εἰκόσι πεπλουτισμένη. Δαπάναις  Γ.  Σεϊτανίδου. Ἐν Ἀθήναις τύποις Αντωνίου Λαμπρινίδου 1870.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm