Γόλδσμιθ [Goldsmith Oliver]
Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος τ. Α΄
Αλέξανδρος Γκαρπολάς
Δημήτριος Αλεξανδρίδης
Αθήνα 1838
τόμος 1ος, σ. 230, 20 x 12 cm
Κ. Ν. Γαλάτης
Κ. Γκαρπολά και Συντροφίας
ελληνικά

Γολδσμίθ Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος. Ἀπὸ τῆς πρώτης καταβολῆς τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων ἄχρι τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Ὀθωμανῶν, περιέχουσα καὶ σύντομον πραγματείαν περὶ ἐπιστημῶν καὶ τεχνῶν ·ἅμα δὲ καὶ περὶ θρησκείας, ἠθῶν καὶ ἐθίμων τῶν Ἑλλήνων, καὶ τὴν Βυζαντινὴν ἱστορίαν. Μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ πρωτοτύπου τῆς Ἀγγλικῆς διαλέκτου, κατὰ τὴν νεωτάτην ἐν Λονδινίῳ ἔκδοσιν, εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς τῶν Ἑλλήνων διάλεκτον, ἅμα δὲ καὶ ἐπαυξηθεῖσα ὑπὸ Δημητρίου Ἀλεξανδρίδου ἰατροῦ. Νῦν δὲ τὸ γ΄ ἐπιδιορθωθεῖσα ἐκδίδεται αὖθις εἰς τόμους τρεῖς ὑπὸ Ἀλεξάνδρου Κ. Γκαρπολᾶ. Φιλοτίμῳ δαπάνῃ Κ. Ν. Γαλάτη. Ἔκδοσις τρίτη. Τόμος Α΄. Ἀθήναι ἐκ τῆς τυπογραφίας Κ. Γκαρπολᾶ καὶ Συντροφίας 1838.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm