Γόλδσμιθ
Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος τόμος Γ΄
Δημήτριος Αλεξανδρίδης
Δημήτριος Αλεξανδρίδης
Βιέννη 1807
τόμος Γ΄, σ. 395, 12 χ 20 cm
-
Βενδώτη
ελληνικά

Γόλδσμιθ Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τῆς πρώτης καταβολῆς τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων ἄχρι τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Ὀθωμανῶν. Μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ πρωτοτύπου τῆς Ἀγγλικῆς διαλέκτου κατὰ τὴν νεωτάτην ἐν Λονδινίῳ ἔκδοσιν εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς τῶν Ἑλλήνων διάλεκτον, ἅμα δὲ καὶ ἐπαυξηθεῖσα ὑπὸ Δημητρίου Αλεξανδρίδου ἰατροῦ, τοῦ ἐκ Τυρνάβου τῆς Θετταλίας, καὶ μέλους ἀντεπιστέλλοντος τῶν ἐν Ἰένῃ ἑταιρειῶν, τῆς τε Ὀρυκτολογικῆς καὶ τῆς Φυσικῆς, ἔκδοσις Δευτέρα ἐπιδιορθωμένη καὶ ἐπηυξημένη, ἐν ᾗ προσετέθη. Τόμος Γ΄, Περιέχων τὴν Βυζαντινὴν ἱστορίαν καὶ σύντομον πραγματείαν περὶ ἐπιστημῶν καὶ τεχνῶν, ἅμα δὲ καὶ περὶ θρησκείας, ἠθῶν καὶ ἐθίμων τῶν Ἑλλήνων, μεθ’ ἑνὸς γεωγραφικοῦ πίνακος τῆς σήμερον Ἑλλάδος, ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας τύποις Βενδοτείοις 1807.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm