Ρ. Ραγκαβής
Ἐπιτομὴ τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας κατὰ τὸν Γόλδσμιθ
-
-
Αθήνα 1844
1 τόμος, σ. 250, 20 x 12 cm
Ανδρέας Κορομηλάς
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Ἐπιτομὴ τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας κατὰ τὸν Γόλδσμιθ καὶ τὰς ἀρχαίας πηγὰς ὑπὸ Ἁ. Ρ. Ῥαγκαβή. Ἔκδοσις Δευτέρα ἐπηυξημένη. Κατ’ ἔγκρισιν τῆς ἐπὶ τῶν διδακτικῶν βιβλίων Ἐπιτροπῆς. Διὰ δαπάνης Ανδρέου Κορομηλᾶ πρὸς χρῆσιν τῶν Ἑλληνικών Σχολείων. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1844.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm