Δομαιρών
Ἐπιτομὴ Ἱστορίας Γενικῆς τ. Α΄
Αθανάσιος Σταγειρίτης
Αθανάσιος Σταγειρίτης
Βιέννη 1812
τόμος Α΄, σ. 326, 18.5 x 11 cm
-
Σχράεμβλ
ελληνικά

Δομαιρὼν Ἐπιτομὴ Ἱστορίας Γενικῆς, Κριθεῖσα ὑπὸ τῆς ἐν Παρισίοις Ἐφορίας τῶν Κλασικῶν βιβλίων, καὶ δεχθεῖσα πρὸς χρῆσιν τῶν Λυκείων καὶ τῶν λοιπῶν σχολείων. Μεταφρασθεῖσα δὲ ἐκ τῆς τρίτης καὶ νεωτέρας ἐκδόσεως τοῦ Γαλλικοῦ, εἰς τὴν ἡμετέραν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν, καὶ ἐπαυξηθεῖσα πρὸς χρῆσιν τῶν ἡμετέρων σχολείων, καὶ πάντων τῶν φιλομαθῶν, ὑπὸ Ἀθανασίου Σταγειρίτου, τόμος πρῶτος, ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας, ἐν τῇ τυπογραφίᾳ Σχράεμβλ 1812.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm