Καμμερέρος Α.Α.Κ.
Σύνοψις τῆς γενικῆς ἱστορίας
Ανδρέας Κορομηλάς
Γ. Γεννάδιος
Αθήνα 1839
1 τόμος, σ. 240, 20 x 12 cm
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Σύνοψις τῆς γενικῆς ἱστορίας. Γερμανιστὶ συνταχθεῖσα ὑπὸ Α. Α. Κ. Καμμερέρου, κατὰ διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως μεταφρασθεῖσα πρὸς χρῆσιν τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων τοῦ κράτους ὑπὸ Γ. Γενναδίου, καὶ ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Ανδρέου Κορομηλά. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά 1839.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm